Toiminta ja tarkoitus

Poliittinen taloustiede on perinteinen yhteiskuntatieteiden haara, jota on opetettu esimerkiksi englanninkielisessä maailmassa jo yli kahdensadan vuoden ajan. Myös nykyaikainen taloustiede syntyi poliittisen taloustieteen parista. Perinteisen poliittisen taloustieteen tehtävä oli paitsi kuvata hyödykkeiden tuotantoa ja vaihtoa julkisyhteisössä myös esittää poliittinen vaihtoehto yksinvallalle nojaten muun muassa  markkinavaihdon, kapitalistisen tuotantotavan ja yksilöllisen etiikan lähtökohtiin.

Poliittisen talouden tutkimuksen lähtökohtana on ymmärrys taloudesta yhtenä politiikan tarkastelemisen, tekemisen ja esittämisen tapana. Nykyään poliittisen talouden tutkimus viittaa huomattavasti laajempiin tutkimuskohteisiin kuin perinteinen poliittinen taloustiede. Poliittisen talouden tutkimukseen kuuluu nykyään muun muassa talouden instituutioiden, talouspolitiikan, talousdiskurssien ja taloustieteen poliittinen analyysi. Poliittinen analyysi voi kohdistua yhteiskunnallisiin taustaoletuksiin ja ideologioihin, poliittisiin päämääriin ja agendoihin, politiikan tekemisen tapoihin tai vaikkapa talouden toimijoiden tuottamistapoihin. Poliittisen talouden tutkimus on aiempaa monitieteellisempää ja aiempaa useampia tutkimusmenetelmiä hyödyntävää. Poliittisen talouden analyyseja nousee sen oman oppiaineen lisäksi niin politiikan tutkimuksen, taloustieteen, poliittisen historian ja taloushistorian, kulttuurintutkimuksen, sosiologian, sosiaalipolitiikan, kauppatieteiden, hallinnon tutkimuksen, yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen, oikeustieteiden kuin filosofiankin piiristä. Analyysitaso ulottuu globaalilta tasolta kansainvälisen, alueellisten ja kansallisten analyysien kautta paikallisen ja yksilökohtaisen poliittisen talouden tutkimukseen.

Esimerkkinä poliittisen talouden tutkimuksen monimuotoisuudesta toimii Poliittisen talouden tutkimuksen seuran tieteellisen julkaisun eli Poliittinen talous -lehden käsittelemät teemat:

  • Poliittisen talouden teoria ja teoriahistoria
  • Taloustieteen ja talousdiskurssien poliittiset lähtökohdat ja sitoumukset
  • Kulttuurinen ja kriittinen poliittinen talous
  • Globaali ja kansainvälinen poliittinen talous
  • Heterodoksinen taloustutkimus
  • Talouden institutionaalinen muutos ja sen politiikka
  • Vaihtoehtoiset lähestymistavat talouspolitiikkaan
  • Taloustutkijoiden ja talousvaikuttajien asema poliittisessa päätöksenteossa
  • ”Talouden” ja sen toimijoiden sosiaalinen rakentuminen
  • Poliittisen talouden ja taloustieteen tutkimuksen ja opetuksen tila Suomessa

Poliittisen talouden seura perustettiin kesällä 2013 edistämään poliittisen talouden tutkimusta ja opetusta Suomessa. Seuran perustamisen yhteydessä annettu lehdistötiedote valottaa seuran taustoja. Poliittisen talouden tutkimusta, opetusta ja asiantuntemusta löytyy monien tieteenalojen piiristä käytännössä kaikista kotimaisista yliopistoista. Suomalaisissa yliopistoissa ei kuitenkaan ole opetettu poliittista taloutta järjestelmällisesti, eikä poliittisen talouden tutkijoilla ole tähän asti ollut omaa yhteistyöfoorumia. Seuran tarkoituksena on yhdistää alan tutkimuksen ja opetuksen parissa toimivia ihmisiä kansallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä edistää järjestelmällisesti poliittisen talouden alan opetusta ja tutkimusta koko Suomessa. Kuvaus seuran virallisista päämääristä löytyy yhdistyksen säännöistä.