Hallitus 2023

Timo Harjuniemi

puheenjohtaja

Väittelin valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2020. Väitöskirjani käsittelee talouskurin käsittelyä eurokriisin aikaisessa eurooppalaisessa journalismissa. Sittemmin olen tutkinut talousjournalismin ja talouden asiantuntijuuden suhdetta, perustuslakivaliokunnan mediasuhdetta sekä COVID-19-pandemiaan liittyvää journalismia.

Johan Wahlsten

varapuheenjohtaja

Työskentelen väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, maailmanpolitiikan/kansainvälisen poliittisen talouden tieteenalalla. Väitöskirjassani tutkin Kansainvälisen valuuttarahaston pääomaliikkeiden rajoituspolitiikkaa vuoden 2008 finanssikriisin jälkeisenä aikana. Yleisemmin olen kiinnostunut muun muassa talouspolitiikan poliittisesta taloudesta, kansainvälisestä raha- ja rahoitusjärjestelmästä, rahapolitiikasta, sekä (kansainvälisistä) taloussuhteista ja instituutioista. Ennen jatko-opintojani olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi globaalista poliittisesta taloudesta Helsingin yliopistosta ja (kansainvälisestä) poliittisesta historiasta Turun yliopistosta. 

VTT Matti Ylönen (HY)

hallituksen jäsen

Toimin Helsingin yliopistossa maailmanpolitiikan lehtorina sekä vuosina 2023–2024 Poliittinen talous -lehden päätoimittajana yhdessä Laura Nordströmin kanssa. Väittelin vuonna 2018 maailmanpolitiikan oppiaineesta Helsingin yliopistosta, aiheenani yritykset poliittisina toimijoina. Suuri osa tutkimuksestani väitöskirjassa ja sen ulkopuolella on käsitellyt yksityisen vallankäytön eri muotoja asiantuntijoiden vallasta kehityspolitiikkaan, yritysten verosuunnitteluun ja veroparatiisien rooliin kansainvälisessä taloudessa. Olen myös syventynyt amerikkalaisen evolutionaarisen taloustieteen historiaan ja alustatalouden politiikkaan. Lisäksi olen tutkinut yleisemmin kehitys- ja maailmanpolitiikkaan liittyviä kysymyksiä sekä poliittisen talouden kysymyksiä Virossa. 

Eva Nilsson

hallituksen jäsen

Olen väitöskirjatutkija Hankenilla ja tutkin valtioiden ja monikansallisten yritysten välisiä valtasuhteita globaalissa etelässä. Minua kiinnostaa monikansallisten yritysten yhteiskunnallinen toimijuus 2000-luvun maailmanpolitiikassa, erityisesti suhteessa globaaliin eriarvoisuuteen. Minulla on maisteritutkinnot Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan oppiaineesta ja Lontoon SOAS:in Afrikan politiikan oppiaineesta.

FT Heini Kinnunen

hallituksen jäsen

Toimin tutkijana Tasa-arvoa taloustietoon – feminismiä finanssipolitiikkaan (FEMTIE) -hankkeessa Turun yliopistossa. Olen väitellyt Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineesta vuonna 2019 julkisuuden käsitteestä feministisessä politiikan teoriassa.  Nykyisen tutkimukseni keskiössä ovat feministisen poliittisen talouden kysymykset kuten hoivan poliittinen talous, ja tasa-arvoinen talousvaikuttaminen ja sen edellytykset.

Henri Koskinen

hallituksen jäsen

Väittelin toukokuussa 2022 Turun yliopistosta, väitöskirjani käsitteli yrittäjyyden merkitysten muutoksia jälkiteollisen tietotalouden Suomessa. Työskentelen tällä hetkellä erikoistutkijana Turun yliopistossa. Olen kiinnostunut yrittäjyyden, työn ja kansalaisuuden muutoksista tietotalouden ja digitaalisen kapitalismin aikakaudella. Tutkimusintresseihini kuuluvat myös tiedontuotannon ja vallan yhteen kietoutumisen kysymykset.

Varajäsenet

YTT, Dos. Teppo Eskelinen (JY)

varajäsen

Toimin yhteiskuntatieteiden yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa. Olen pohtinut tutkimustyössäni talouden ja politiikan rajapintoja eri suunnista: esimerkiksi globaalin oikeudenmukaisuuden teoriaa mm köyhyyden ja instituutioiden oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, finanssiriskien politiikkaa, vaihtoehtoisia talousjärjestelmiä, talouden ja demokratian suhdetta sekä austerity-ajan protesteja. Olen myös laajasti kiinnostunut kehityspolitiikasta ja poliittisen talouden klassikoista. Alun perin olen koulutukseltani filosofi ja olen myös yhteiskuntafilosofian dosentti Tampereen yliopistossa.

Pauli Huotari

varajäsen

Valmistelen väitöskirjaa Helsingin yliopistolla maailmanpolitiikan oppiaineessa. Tutkimukseni tarkastelee taloustieteen suhdetta demokratian konstitutiiviseen potentiaaliin, eli mahdollisuuteen luoda demokraattisesti uudenlaisia yhteiskunnallisia järjestelyitä. Minua kiinnostaa yleisesti tiedon rooli yhteiskuntien hallinnassa. Gradussani tarkastelin taloustieteen perusopetusta Helsingin yliopistossa ja taloustieteen episteemistä yhteinäiskulttuuria. Viimeisimpänä olen opettanut globaalia poliittista taloutta Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Olen myös pitkään toiminut erilaisissa kansalaisjärjestöissä ja yhteiskunnallisissa liikkeissä.

Laura Nordström (HY)

varajäsen

Olen EU-politiikkaan, vallan tutkimukseen ja lobbaukseen erikoistunut Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan ja globaalin poliittisen talouden väitöskirjatutkija. Väitöskirjani analysoi asiantuntijatiedon vaikutusvaltaa eurokriisin ratkaisuissa. Olen ollut jäsenenä mm. eurooppalaisen talouspolitiikan aatteellisia juuria tutkivassa Between Law and Politics -projektissa ja EU:n päätöksenteon ajankohtaisia haasteita ratkaisevassa kansainvälisessä Europaeum-konsortion European Scholars -ohjelmassa. Ennen akatemiaa työskentelin EU-, ulko-, ihmisoikeus- ja kehityspolitiikan päätöksenteossa, muun muassa Euroopan parlamentissa ja ulkoministeriössä. Vuosina 2023–2024 olen toinen Poliittinen talous -lehden päätoimittajista. Nettisivuni: lauranordstrom.fi

Antti Alaja

varajäsen

Olen sosiologian väitöskirjatutkija Tampereen yliopistolla. Tuleva väitöskirjani käsittelee suomalaisen innovaatiopolitiikan ideoita. Vuosina 2020–2022 toimin apurahatutkijana Helsingin yliopistolla osana Tiedontuotannon regiimit ja asiantuntijavalta Suomessa -hanketta. Poliittisen talouden tutkimuksen piirissä tutkimusintressini linkittyvät osaksi niin sanottuna ideakäännettä. Ideat ovat nousseet viime vuosikymmeninä poliittisen talouden tutkijoiden kiinnostuksen kohteiksi instituutioiden ja intressien ohella, sillä ideat ovat institutionaalisen muutoksen keskeinen ajuri esimerkiksi makrotalouspolitiikassa.  

Hallituksen varajäsenenä toimii myös Antti Ronkainen. Hallituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana toimii Niina Kari ja hallituksen ulkopuolisena sihteerinä Pia Ljungman.

Vieritä ylös