Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Poliittisen talouden tutkimuksen seura ry. Yhdistyksen epävirallinen ruotsinkielinen nimi on Sällskapet för studier i politisk ekonomi ja englanninkielinen nimi Finnish Society for Political Economy Research. Seuran kotipaikka on Helsinki. Seuran virallinen kieli on suomi, mutta seuran sisäisessä toiminnassa voidaan käyttää suomen-, ruotsin- ja englanninkieltä. Kokouskielenä ja pöytäkirjakielenä on suomi. Yhdistyksen toiminta on valtakunnallista.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää monitieteistä poliittisen talouden tutkimusta ja talouden poliittisen analyysin harjoittamista. Seura edistää tutkijoiden, hallinnon ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistyötä Suomessa ja kansainvälisesti sekä edesauttaa tutkimustulosten soveltamista käytäntöön.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita poliittisen talouden ilmiöiden tutkimuksen ja opetuksen edistämiseksi. Yhdistys harjoittaa aihealueeseen liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa, organisoi ja tukee toiminnallisesti ja taloudellisesti tutkimustoimintaa sekä järjestää tieteellisiä konferensseja, seminaareja ja kokouksia. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden poliittisen talouden tutkimuksen alaa lähellä olevien kansallisten ja kansainvälisten tieteellisten seurojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen luonnollinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja hyväksyy yhdistyksen säännöt. Yhdistys voi ottaa kannatusjäseniksi luonnollisia henkilöitä ja oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet poliittisen talouden tutkimusta Suomessa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi ilmoittaa erostaan myös yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävien liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää erikseen kaikille jäsenryhmille yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 6 muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään 4 ja enintään 6 varajäsentä. Hallituksen tehtävänä on valvoa yhdistyksen toimintaa, hoitaa yhdistyksen taloutta sekä hoitaa muut sille kuuluvat tehtävät. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Sama henkilö voi toimia puheenjohtajana enintään kolme peräkkäistä toimikautta. Sama henkilö voi olla hallituksen jäsenenä enintään kuusi peräkkäistä toimikautta. Hallitus valitsee keskuudestaan yhden varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen saa kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin. Lisäksi yhdistyksen nimen saa kirjoittaa varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään 31.5. hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole määrätty toisin, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse tai postitetulla kirjeellä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: kokouksen avaus; valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; hyväksytään kokouksen työjärjestys; esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto; päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille; vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle; valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet; valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat; käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouskutsuun liitettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle riittävän ajoissa.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Vieritä ylös