Poliittisen talouden tutkimuksen seura tukee kansainvälistä aloitetta monimuotoisen taloustieteen opetuksen lisäämiseksi

Poliittisen talouden tutkimuksen seura (PTTS) on liittynyt maanantaina 5.5.2014 julkaistuun kansainväliseen opiskelija-aloitteeseen, jossa vaaditaan yliopistoihin monimuotoisempaa taloustieteen opetusta. Vetoomuksen taustalla on 42 taloustieteen opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden järjestöä 19 eri maasta ympäri maailman. Opiskelija-aloitteen tukijoihin on liittynyt merkittävä määrä kansainvälisesti tunnettuja taloustieteilijöitä ja muita yhteiskuntatieteilijöitä.

Taloustieteen opiskelijat esittävät vetoomuksessaan, että maailmantalouden ohella myös taloustieteen opetus on kriisissä. Yliopisto-opetuksessa taloustiede esitetään opiskelijoille yhtenäisenä tieteenalana, vaikka perusopetus perustuu vain yhden koulukunnan eli uusklassisen taloustieteen eri variaatioihin. Suurin osa opiskelijoista valmistuu ekonomistiksi ilman kosketusta esimerkiksi klassiseen, jälkikeynesiläiseen, institutionalistiseen, ekologiseen, feministiseen, marxilaiseen tai itävaltalaiseen talousteoriaan. Vetoomuksessa ei oteta kantaa minkään tietyn koulukunnan puolesta, vaan aloitteen tavoitteena on ajaa taloustieteen opetuksen monipuolistamista siten, että opetuksessa tulisi esiin aina useiden eri koulukuntien ajatuksia. Näin opiskelijoita voitaisiin rohkaista tarkastelemaan eri koulukuntien parissa esitettyjä ideoita kriittisesti.

Kuten opiskelijat vetoomuksessa toteavat, on kummallista, ettei yliopistoissa pidetä taloustieteen opetuksen yksipuolisuutta ongelmana, vaikka muissa yhteiskuntatieteissä tämä ei tulisi kuuloonkaan. Kukaan ei esimerkiksi ottaisi vakavasti pelkästään sosialismia käsittelevää politiikan tutkimuksen yliopistotutkintoa.

Teoreettisen monimuotoisuuden ohella opiskelijat vaativat metodologista pluralismia. Matematiikka ja tilastot eivät yksinään riitä kuvaamaan ja analysoimaan ilmiöitä, joista taloudessa on aina kysymys. Talous on ihmisten toimintaa yhteiskunnassa, jossa muun muassa yhteiskunnan instituutiot ja erilaiset kulttuurit vaikuttavat talouden kehitykseen ratkaisevasti. Näiden tutkiminen ei onnistu pelkästään kvantitatiivisilla menetelmillä.

Opiskelijat vaativat myös monitieteisten lähestymistapojen sisällyttämistä taloustieteen opetukseen. Taloustiede on yhteiskuntatiede, minkä vuoksi taloustieteen opiskelijoiden tulee olla kosketuksissa muiden yhteiskunta- ja ihmistieteiden kanssa. Talouden kehitystä ei voi ymmärtää ilman sen sosiologista, poliittista ja historiallista viitekehystä. Jotta opiskelijat voisivat perehtyä talouspolitiikkaan, heidän tulisi ymmärtää niin talouspoliittisten päätösten taustalla olevaa etiikkaa kuin päätöksien yhteiskunnallisia seurauksia. Aloitteen laatijat toteavat, että taloustieteen opetuksen sisällöillä on kauaskantoisia vaikutuksia: ne muokkaavat opiskelijoiden ajatusmaailmaa ja lopulta koko yhteiskuntaa, kun opiskelijat siirtyvät tekemään sitä koskevia päätöksiä.

Aloite sisältää kolme käytännöllistä ehdotusta edellä esitettyjen päämäärien saavuttamiseksi:

  • Teoreettiseen ja metodologiseen monimuotoisuuteen erikoistuneen opetus- ja tutkimushenkilökunnan palkkaaminen taloustieteen opetusohjelmiin
  • Uuden kirjallisuuden ja pedagogisten työkalujen kehittäminen monimuotoisten kurssien järjestämisen tukemiseksi
  • Taloustieteen yhteistyön vahvistaminen muiden yhteiskuntatieteellisten ja humanististen laitosten kanssa tai uusien laitosten perustaminen monitieteellisten ohjelmien muodostamiseksi ja valvomiseksi

PTTS tukee lämpimästi kaikkia opiskelija-aloitteen tavoitteita ja käytännön ehdotuksia. Seura toivoo, että aloite otetaan vakavasti myös kotimaisissa yliopistoissa. Useissa kotimaisissa yliopistoissa tehdään nykyään korkealaatuista poliittisen talouden, taloussosiologian ja taloushistorian tutkimusta. Seura kannustaa yliopistoja luomaan erityisesti poliittisen talouden monimuotoiseen tutkimukseen perustuvia opintokokonaisuuksia, jotka tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden laajemman  talouspoliittisen asiantuntemuksen muodostamiseksi. Seuraa tukee lämpimästi myös poliittisen talouden oppiaineiden tai maisteriohjelmien perustamista.

International student initiative for pluralism in economics -aloite on luettavissa täältä: http://www.isipe.net/open-letter/

Aloitteen alkuperäiset allekirjoittajat ovat ensisijaisesti taloustieteen opiskelijajärjestöjä. Aloitteelle ovat tähän mennessä antaneet tukensa lukuisat professorit, yliopisto-opettajat, taloustieteilijät sekä eri alojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat ympäri maailmaa. Allekirjoittajien joukosta löytyvät muun muassa kansainvälisesti tunnetut taloustieteilijät Thomas Piketty (Paris School of Economics, Ranska), James Galbraith (University of Texas at Austin, Yhdysvallat) ja Ha-Joon Chang (University of Cambridge, Iso-Britannia).

Lisätietoa antavat Poliittisen talouden tutkimuksen seuran hallituksen jäsenet

Elina Aaltio, elina.aaltio(at)gmail.com

Lauri Holappa, lauri.holappa(at)helsinki.fi

Vieritä ylös