Hallitus 2021

Kaisa-200x300

VTT Hanna-Kaisa Hoppania (Ikäinstituutti)
puheenjohtaja

Väittelin vuonna 2015 yleisestä valtio-opista Helsingin yliopistosta, aiheena hoivan politiikka.Olen kiinnostunut hoivan ja ikääntymisen kysymyksistä, politiikan teoriasta, demokratiasta ja osallisuudesta. Väitöskirjassani tutkin vanhuspalvelulain säätämistä ja hoivan politisoitumista. Olen myös työskennellyt sosiaalipolitiikan yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Tällä hetkellä toimin tutkijana Ikäinstituutissa, Elämänote-ohjelmassa. Vastaan ohjelman arvioinnista ja teen laadullista seurantatutkimusta osallisuudesta ja iäkkäiden kokemuksista, kehittäen samalla uudenlaista kanssatutkimuksen menetelmää.

YTT, Olli Herranen
varapuheenjohtaja

Olen poliittisen talouden saralla keskittynyt talouden hallintajärjestelmiin ja taloudelliseen hallintaan, joita olen tutkinut Suomen ja EU:n kontekstissä. Työskentelen edelleen EU:ta tutkivassa projektissa, jonka ohessa perehdyn ilmastodenialismin poliittisen talouden tutkimukseen. Olen myös kiinnostunut yhteiskuntateoriasta, ja väitöskirjani teinkin instituutio- ja ideologiateorioista.

Tutkijakollegium 2017 henkilokuvat-22

YTT, Dos. Hanna Ylöstalo (Sosiologia, Turun yliopisto)

Toimin sosiologian yliopistonlehtorina Turun yliopistossa. Tutkimusintressejäni ovat valta ja hallinta, talouden ja yhteiskunnan muuttuvat suhteet, tiedon rooli poliittisessa päätöksenteossa, työ ja tasa-arvopolitiikka. Tasa-arvo- ja talouspoliittisen kiinnostukseni kohteena on erityisesti sukupuolitietoinen budjetointi. Olen väitellyt sukupuolentutkimuksen oppiaineeseen ja olen myös sukupuolentutkimuksen dosentti. Olen työskennellyt aiemmin Tampereen ja Helsingin yliopistoissa sekä Nuorisotutkimusverkostossa. Olen Anna Elomäen kanssa vuoden 2021 alusta Poliittinen talous -lehden päätoimittaja. Kotisivu: https://hannaylostalo.wordpress.com/

Paul Jonker-HoffrénVTT Paul Jonker-Hoffrén (TAU)
sihteeri

Väittelin syyskuussa 2012 sosiologiassa Turun yliopistossa, aiheena Paperiliiton edustavuudesta. Kiinnostuksiini kuuluu työmarkkinasuhteita, työn sosiologia, sosiaalinen kestävyys ja Big data -epistemologia. Tällä hetkellä olen töissä Horizon2020 rahoittamassa ReCreate -projektissa, jossa tutkitaan betonielementtien uudelleenkäyttö.

jussismallYTM Jussi Ahokas (ISY) 
rahastonhoitaja

Valmistelen väitöskirjaa Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksella. Tarkastelen väitöskirjassani valtiollisen rahan hallinnan ja suomalaisen aluepolitiikan välistä suhdetta. Viime vuosina olen tutkinut myös talouskriisejä, rahapolitiikkaa ja keskuspankkitoimintaa sekä suomalaista talouspolitiikkaa ja sen historiaa. Olen lisäksi toinen jälkikeynesiläisen Raha ja talous -tutkijablogin kirjoittajista.

paulihuotariPauli Huotari
Valmistelen väitöskirjaa Helsingin yliopistolla maailmanpolitiikan oppiaineessa. Tutkimukseni tarkastelee taloustieteen suhdetta demokratian konstitutiiviseen potentiaaliin, eli mahdollisuuteen luoda demokraattisesti uudenlaisia yhteiskunnallisia järjestelyitä. Minua kiinnostaa yleisesti tiedon rooli yhteiskuntien hallinnassa. Gradussani tarkastelin taloustieteen perusopetusta Helsingin yliopistossa ja taloustieteen episteemistä yhteinäiskulttuuria. Viimeisimpänä olen opettanut globaalia poliittista taloutta Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Olen myös pitkään toiminut erilaisissa kansalaisjärjestöissä ja yhteiskunnallisissa liikkeissä.

LjungmanPia Ljungman

Valmistelen väitöskirjaa Lontoon yliopiston SOAS:n politiikan laitoksella. Tutkimukseni analysoi eurokriisikonstruktion syitä ja seurauksia globaalin finanssikapitalismin näkökulmasta. Olen kiinnostunut transatlanttisesta finanssihegemoniasta, poliittisesta diskurssianalyysista sekä gramscilaisesta teoriasta. Väitöskirjatyöni ohella työskentelen Yleisradiossa.

 

VARAJÄSENET

teppo1YTT, Dos. Teppo Eskelinen (JY)

Toimin yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa. Olen pohtinut tutkimustyössäni talouden ja politiikan rajapintoja eri suunnista: olen tutkinut globaalin oikeudenmukaisuuden teoriaa mm köyhyyden, verotuksen ja instituutioiden oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, finanssiriskien politiikkaa, vaihtoehtoisia talousjärjestelmiä, talouden ja demokratian suhdetta sekä austerity-ajan protesteja. Olen myös laajasti kiinnostunut kehityspolitiikasta ja poliittisen talouden klassikoista. Alun perin olen koulutukseltani filosofi, ja olen työskennellyt aiemmin myös itä-Suomen yliopistossa ja apurahalla Aalto-yliopistossa. Olen Itä-Suomen yliopiston dosentti.

VTT Matti Ylönen (HY)

Elokuusta 2020 alkaen olen kahden vuoden aja TalTech-yliopistolla Tallinnassa tutkimusvierailulla. Väittelin vuonna 2018 maailmanpolitiikan oppiaineesta Helsingin yliopistosta, aiheenani yritykset poliittisina toimijoina. Vuoden 2019 aikana toimin maailmanpolitiikan yliopistolehtorina (HY) ja teen Suomen kulttuurirahaston rahoituksella post doc -tutkimusta siitä, minkälaiseen tietoon pohjautuen suomalaisia 1990- ja 2000-lukujen yhteisöverouudistuksia on tehty.  Suuri osa tutkimuksestani väitöskirjassa ja sen ulkopuolella on käsitellyt yksityisen vallankäytön eri muotoja suomalaisesta konsulttidemokratiasta kehityspolitiikkaan, yritysten verosuunnitteluun ja kansainväliseen veroparatiisitalouteen. Lisäksi olen tutkinut yleisemmin kehitys- ja maailmanpolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Toimin vuoden 2019 PTTS:n puheenjohtajana.

KuuselaPh.D, Dos. Hanna Kuusela

Olen kulttuurintutkija ja työskentelen akatemiatutkijana Tampereen yliopistossa. Tutkin ennen kaikkea talouden ja kulttuurin välisiä suhteita – viime aikoina esimerkiksi Suomen huipputuloisia ja yksityistä pääomaa. Väittelin vuonna 2011 University of Londonin Goldsmiths Collegessa, minkä jälkeen olen työskennellyt Turun ja Tampereen yliopistoissa.

Anna_Elomäki picture

FT Anna Elomäki (TAU)

Vuoden 2021 alusta olen Poliittinen talous – lehden päätoimittaja Hanna Ylöstalon kanssa.

Työskentelen yliopistotutkijana Tampereen yliopistossa. Tutkimukseni kohteena ovat talouden, politiikan ja sukupuolen moninaiset leikkauspisteet Suomessa ja EU-tasolla, esimerkiksi talouspolitiikan ja talouspolitiikan hallinnan sukupuolittuneet käytännöt, taustaoletukset ja vaikutukset, tasa-arvopolitiikan taloudellistuminen, sukupuolitietoinen budjetointi, sekä feministinen toiminta talouskriisien ja talouskurin kontekstissa. Tällä hetkellä tutkin Euroopan parlamentin puolueryhmien talouspolitiikkaa osana ECR-rahoitteista EUGenDem-tutkimushanketta. Väittelin vuonna 2012 sukupuolentutkimuksesta Helsingin yliopistosta.

Kuva: Joel Grandell

DPhil, dos. Ville-Pekka Sorsa (HY)  

Työskentelen tutkimusjohtajana Helsingin yliopistolla, jossa tehtäviini kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluiden ja niiden johtamisen tutkimuksen edistäminen koko yliopistolla. Olen myös Poliittinen talous -lehden päätoimittaja vuoden 2020 loppuun saakka.