Rajoja ja säröjä: Talous maahanmuuttovastaisessa keskustelussa

Katariina Mäkinen

Tiivistelmä


Artikkeli tarkastelee talouden poliittisuutta ja talouteen liittyvien kysymysten politisointia maahanmuuttovastaisessa keskustelussa. Tutkimusaineisto koostuu Hommaforumin (hommaforum.org) keskusteluketjuista. Analyysissa foorumin keskusteluista erottuu kolme erilaista tapaa puhua taloudesta: köyhyys siirtolaisten syynä, talousromahduksen odotus ja hyödyttömyys vastaan kunniallisuus. Puhetavat eroavat toisistaan, mutta kaikissa on viime kädessä kyse taloudellisen rationaliteetin sanelemista rajanvedoista, joissa henkilöiden tai ryhmien oletettu hyödyllisyys tai hyödyttömyys määrittää heidän paikkansa nationalistisessa projektissa eli siinä, millä tavoin Suomea keskusteluissa pyritään rakentamaan ja hallitsemaan. Kahdessa ensimmäisessä puhetavassa taloudellinen rationaliteetti yhdistyy saumattomasti erilaisiin rodullistettuihin ja sukupuolitettuihin kategorioihin perustuviin moraalisiin arvostelmiin, kun taas kolmannessa puhetavassa näihin rodullistettuihin ja sukupuolitettuihin kategorioihin perustuva rajanveto säröilee ja syytökset moraalittomuudesta ja hyödyttömyydestä kohdistuvat paitsi maahanmuuttajiin myös kanssakeskustelijoihin. Johtopäätöksenä on, että maahanmuuttovastaisen keskustelun implisiittisenä järjestäjänä toimiva taloudellinen rationaliteetti toisaalta pönkittää siirtolaisuuteen liittyviä erontekoja ja tukee pyrkimyksiä nationalistiseen hallintaan, mutta saattaa johtaa myös nationalistisen oikeutuksen kyseenalaistumiseen niiden kohdalla, jotka eivät valkoisuudestaan ja ”kantasuomalaisuudestaan” huolimatta onnistu tavoittamaan uusliberalistista ihannetta eli olemaan riittävän hyödyllisiä ja riippumattomia yksilöitä.

Avainsanat


maahanmuutto; Hommaforum; rasismi; taloudellinen rationaliteetti; uusliberalismi

Koko teksti:

HTML PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.